Úvod

Ponúkame

Prihláška

Anglický krúžok

Školská jedáleň

Kontakty

 Materská škola

 Nám. Janka Borodáča 7,

 010 08  Žilina

Protikorupčná politika organizácie

od 1. januára si môžete faktúry a objednávky MŠ pozrieť na web stránke: Mesto Žilina: Oficiálne stránky mesta: eGov.

Aktuálne informácie
Sponzorstvo
Škôlka podporujúca zdravie
Denný poriadok
Vybavenie tried
Zameranie
Divadelné predstavenia
Každoročné akcie pre deti a rodičov
Spolupráca MŠ s inými inštitúciami
Školské fotografie (fotogaléria)
Umiestnenie Materskej školy (mapa)
Kalendár plánovaných akcií rok 2018/2019
Omalovánky pre deti - grafomotorické cvičenia (prvé čiary)
Fotografie exteriéru Materskej školy
Básničky pre deti
Modernizácia tried Materskej školy
Zápis detí do Materskej školy
Zmluvy, objednávky a faktúry Materskej školy od 01.01.2012 podľa zákona č. 382/2011
Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr Materskej školy od 01.01.2012
Aktuálny jedálny lístok
Školský vzdelávací program
Dodatok k školskému vzdelávaciemu programu (SkVP)
Informačná povinnosť 2018 MŠ Borodáča 7 Žilina
Prierezová téma dopravná výchova

Vyhodnocovacia správa výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018

Hlavolamy
Ponúkané voľné pracovné pozície
Zmluva o nájme nebytového priestoru
Kolektívna zmluva 2014

Prevádzka materskej školy: od 06:30 hod. do 16:30 hod.

Riaditeľka materskej školy: PhDr. Tatiana Faglicová

Zástupkyňa riaditeľky materskej školy: Ing. Jana Učníková

Konzultačné hodiny: od pondelka do piatku každý párny týždeň od 10:15 hod. do 12:30 hod. a každý nepárny týždeň od 15:30 hod.

do 16:00 hod., alebo po telefonickom dohovore.

Pracovníci školy: 8 kvalifikovaných pedagogických pracovníčok (mladý kolektív učiteliek)

                         3 pracovníčky školskej jedálne

                         3 prevádzkové pracovníčky

                         1 špecializovaná lektorka anglického jazyka

Celkový počet zamestnancov: 15 zamestnancov

 

Pedagogický zbor v jednotlivých triedach v školskom roku 2018/2019:

          1. trieda:

Triedna učiteľka Bc. Anita Reitmaierová, Bc. Mária Mazanová

 

          2. trieda:

Triedna učiteľka: Mária Šuteková /vedúca MZ/, Mgr. Božena Dravecká

 

          3. trieda:

Triedna učiteľka: Katarína Polková, PhDr. Tatiana Faglicová riaditeľka MŠ/

 

          4. trieda:

Triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Stískalová, Ing. Jana Učníková /zástupkyňa MŠ/

 

Mesačný poplatok za dieťa "školné": 17 €; deti, ktoré navštevujú posledný ročník a odchádzajú do ZŠ školné neplatia.

Školné môžete zaplatiť prevodom z banky (bankového účtu), alebo prostredníctvom služby: internet banking vždy do 10-teho dňa v mesiaci.

 

IBAN SK9556000000000355286001

Adresa: Materská škola

            Nám. Janka Borodáča 7

            010 08 Žilina

Vedúca školskej jedálne: Danka Romanová

Stravná jednotka na deň: 1,29 €

Ročné poplatky: ostatné poplatky za MŠ sú dohodnuté a schválené na prvom Plenárnom rodičovskom združení v septembri.

Materská škola sa nachádza: na Žilinskom sídlisku Vlčince II, blízko ulice B.S.Timravy.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove. V pavilóne "A" je 1. a 3. trieda. V pavilóne "B" je 2. a 4. trieda. V pavilóne "C"

sa nachádza školská kuchyňa, hospodárska časť, priestory pre prevádzkových zamestnancov, práčovňa, kancelária vedúcej Šj.

a riaditeľňa. K materskej škole je dobrý prístup autom.

Areál materskej školy: výhodou našej materskej školy je veľký školský dvor. Počas pobytu vonku môžu byť na dvore všetky štyri triedy súčasne. Areál tvorí veľká záhrada a stromy. Súčasťou areálu sú dve pieskoviská rozdelené pre každú triedu samostatne na 4 časti, hojdačky, preliezačky, kolotoče a trávnatá plocha na športové aktivity. V blízkosti MŠ sa nachádza detské a dopravné ihrisko. V blízkej dobe plánujeme opravu chodníkov, výmenu okien a dverí za plastové a skvalitnenie materiálneho vybavenia MŠ.

Kapacita materskej školy: 96 detí podľa zákona č. 245/2008 Školský zákon

Počet tried: 4

Rozdelenie detí do tried podľa veku:

1. trieda: 2,5 - 3 ročné deti

2. trieda: 4 - 5 ročné deti

3. trieda: 5 - 6 ročné deti

4. trieda: 4 - 6 ročné deti (anglická trieda)

Vitajte

Textové poznámky