Welcome to the kindergarten with smile                                                                           Úvod | Kontakty

 Ponúkame

 Prihláška

 Anglický krúžok

 Školská jedáleň

Materská škola

Nám. Janka Borodáča 7,

010 08  Žilina

Aktuálne informácie
Sponzorstvo
Škôlka podporujúca zdravie
Denný poriadok
Vybavenie tried
Zameranie
Divadelné predstavenia
Každoročné akcie pre deti a rodičov
Spolupráca MŠ s inými inštitúciami
Školské fotografie (fotogaléria)
Umiestnenie Materskej školy (mapa)
Kalendár plánovaných akcií rok 2017/2018
Omalovánky pre deti - grafomotorické cvičenia (prvé čiary)
Fotografie exteriéru Materskej školy
Básničky pre deti
Modernizácia tried Materskej školy
Zápis detí do Materskej školy
Zmluvy, objednávky a faktúry Materskej školy od 01.01.2012 podľa zákona č. 382/2011
Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr Materskej školy od 01.01.2012
Aktuálny jedálny lístok
Školský vzdelávací program
Dodatok k školskému vzdelávaciemu programu (SkVP)
Prierezová téma dopravná výchova

Vyhodnocovacia správa výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017

Hlavolamy
Ponúkané voľné pracovné pozície
Zmluva o nájme nebytového priestoru
Kolektívna zmluva 2014

Prevádzka materskej školy: od 06:30 hod. do 16:00 hod.

Riaditeľka materskej školy: PhDr. Tatiana Faglicová

Zástupkyňa riaditeľky materskej školy: Ing. Jana Učníková

Konzultačné hodiny: od pondelka do piatku každý párny týždeň od 10:15 hod. do 12:30 hod. a každý nepárny týždeň od 15:30 hod.

do 16:00 hod., alebo po telefonickom dohovore.

Pracovníci školy: 8 kvalifikovaných pedagogických pracovníčok (mladý kolektív učiteliek)

                         3 pracovníčky školskej jedálne

                         3 prevádzkové pracovníčky

                         1 špecializovaná lektorka anglického jazyka

Celkový počet zamestnancov: 15 zamestnancov

 

Pedagogický zbor v jednotlivých triedach v školskom roku 2017/2018:

          1. trieda:

Bc. Anita Reitmaierová, triedna učiteľka a Katarína Polková, učiteľka

 

          2. trieda:

Mária Šuteková, vedúca MZ, triedna učiteľka a Mgr. Božena Dravecká, učiteľka

 

          3. trieda:

PhDr. Tatiana Faglicová, riaditeľka MŠ a Mgr. Petra Brisudová, triedna učiteľka

 

          4. trieda:

Ing. Jana Učníková, zástupkyňa MŠ a Mgr. Miroslava Stískalová, triedna učiteľka

 

Mesačný poplatok za dieťa "školné": 17 €; deti, ktoré navštevujú posledný ročník a odchádzajú do ZŠ školné neplatia.

Školné môžete zaplatiť prevodom z banky (bankového účtu), alebo prostredníctvom služby: internet banking vždy do 10-teho dňa v mesiaci.

 

IBAN SK9556000000000355286001

Adresa: Materská škola

            Nám. Janka Borodáča 7

            010 08 Žilina

Vedúca školskej jedálne: Danka Romanová

Stravná jednotka na deň: 1,29 €

Ročné poplatky: ostatné poplatky za MŠ sú dohodnuté a schválené na prvom Plenárnom rodičovskom združení v septembri.

Materská škola sa nachádza: na Žilinskom sídlisku Vlčince II, blízko ulice B.S.Timravy.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove. V pavilóne "A" je 1. a 3. trieda. V pavilóne "B" je 2. a 4. trieda. V pavilóne "C"

sa nachádza školská kuchyňa, hospodárska časť, priestory pre prevádzkových zamestnancov, práčovňa, kancelária vedúcej Šj.

a riaditeľňa. K materskej škole je dobrý prístup autom.

Areál materskej školy: výhodou našej materskej školy je veľký školský dvor. Počas pobytu vonku môžu byť na dvore všetky štyri triedy súčasne. Areál tvorí veľká záhrada a stromy. Súčasťou areálu sú dve pieskoviská rozdelené pre každú triedu samostatne na 4 časti, hojdačky, preliezačky, kolotoče a trávnatá plocha na športové aktivity. V blízkosti MŠ sa nachádza detské a dopravné ihrisko. V blízkej dobe plánujeme opravu chodníkov, výmenu okien a dverí za plastové a skvalitnenie materiálneho vybavenia MŠ.

Kapacita materskej školy: 96 detí podľa zákona č. 245/2008 Školský zákon

Počet tried: 4

Rozdelenie detí do tried podľa veku:

1. trieda: 2,5 - 3 ročné deti

2. trieda: 4 - 5 ročné deti

3. trieda: 5 - 6 ročné deti

4. trieda: 4 - 6 ročné deti (anglická trieda)